д-р Александра Јанева-Илиев
Доцент

aleksandra.janeska-iliev@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-906

д-р Елена Макревска-Дисоскав
Доцент

elena.makrevska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-847

д-р Сузана Макрешанска-Младеновска
Доцент

suzana.makresanska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-863

д-р Билјана Ташевска
Доцент

biljana.tashevska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-881

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.