iKnow  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

Assistant professors

Ljuben Kocev, PhD
Assistant professor

ljuben.kocev@eccf.ukim.edu.mk

Marijana Cvetanoska , PhD
Assistant professor

Marijana.Cvetanoska@eccf.ukim.edu.mk

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.