д-р Борче Треновски

Редовен професор

Катедра за Економија

borce.trenovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-887

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Вторник: 12:00 – 14:00
Среда: 10:00 – 12:00
Четврток: 12:00 – 14:00

д-р Борче Треновски

Редовен професор

Катедра за Економија

borce.trenovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-887

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Вторник: 12:00 – 14:00
Среда: 10:00 – 12:00
Четврток: 12:00 – 14:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.