iKnow  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

Borce Trenovski, Phd

Full Professor

Chair of Economics

borce.trenovski@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 887

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Office hours:
Monday: 12:00 – 14:00
Wednesday: 10:00 – 12:00
Thursday: 12:00 – 14:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.