д-р Зорица Божиновска – Лазаревска

Редовен професор

Катедра за Сметководство и ревизија

zorica.bozinovska-lazarevska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-871

Google Scholar 
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Вторник: 11:00 – 13:00
Четврток: 11:00 – 13:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.