iKnow  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

Zorica Bozhinovska-Lazarevska, PhD

Full Professor

Chair of Accounting and Auditing

zorica.bozinovska-lazarevska@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286-871

Google Scholar 
ORCID
ResearchGate

Office Hours:
Tuesday: 11:00 – 13:00
Thursday: 11:00 – 13:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.