Информации од јавен карактер

Службено лице за посредување со информации при остварување на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер со кои располага Економски факултет – Скопје: Кристина Савеска  E-маил адреса за поднесување на пријави за информации од јавен карактер: kristina.saveska@eccf.ukim.edu.mk Тел: 02/3286 812

Извештаи за 2022 година

Извештаи за 2021 година

Извештаи за 2020 година

  1. Дипломирани студенти – 25.512
  2. Магистрирани студенти – 2.443
  3. Докторирани студенти – 411
  4. Број на запишани студенти со попреченост во учебната 2022/2023 – 3

*Горенаведените податоци се ажурираат на годишно ниво, со завршувањето на академската година.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.