fbpx

Јавни набавки

  • Јавни набавки во тек

– Едногодишна сукцесивна набавка на клима уреди

– Едногодишна сукцесивна набавка на телевизори

– Едногодишно користење на хотелски услуги

  • Завршени јавни набавки

– Едногодишно сукцесивно користење на услуги од професионален хор

– Едногодишна сукцесивна набавка на дрвени футроли за дипломи

– Едногодишно сукцесивно изнајмување на аудио опрема за озвучување и видео проекциона опрема

– Едногодишна сукцесивна набавка на ситен канцелариски материјал

– Едногодишно сукцесивно користење на лекторски услуги на македонски и англиски јазик

– Едногодишна сукцесивна набавка на репрезентативни прехрамбени производи и пијалоци

– Едногодишна сукцесивна набавка на ламинат и гумена облога

– Едногодишна сукцесивна набавка на опрема за тековно одржување на зградата на Економскиот факултет – Скопје

– Едногодишно сукцесивно користење на тишлерски услуги

– Едногодишно сукцесивно одржување на водоводна, атмосферска и фекална канализација

– Едногодишно користење на телекомуникациски услуги од фиксната телефонија

– Едногодишно користење на услуги од Агенција за привремени вработувања

– Едногодишно сукцесивно користење на услуги за чистење на тоги, чаршафи и завеси

– Едногодишно сукцесивно користење на молерско-гипсарски услуги

– Едногодишно користење на угостителски услуги

– Едногодишна сукцесивна набавка на информативни гравирани плочки

– Едногодишно одржување на фотокопирите во сопственост на Договорниот орган

– Едногодишно одржување на видео надзорот кој го користо Договорниот орган

– Набавка на лиценци за електронски пристап до законската регулатива на РМ

– Едногодишно одржување на централниот систем за ладење и одржување на клима уреди

– Едногодишно користење на услуги за укоричување на актите на Договорниот орган

– Едногодишна сукцесивна набавка на опрема за тековно одржување и сервисирање на компјутерската опрема за потребите на Договорниот орган

– Набавка на едногодишни лиценци за компјутерски оперативен систем

– Едногодишно одржување и надградба на веб порталот и апликативниот модул на електронската библиотека

– Набавка на мрежен уред за скенирање на податоци

– Набавка на скенер со автоматско повлекување на листови

– Едногодишно одржување на парно инсталацијата

– Едногодишно одржување на телефонската централа

– Едногодишно користење на телекомуникациски услуги во мобилната телефонија

– Едногодишна сукцесивна набавка на канцелариски цвеќиња и садници

– Користење на услуги за симултан превод и закуп на опрема за симултан превод

– Набавка на стручна литература

– Едногодишна сукцесивна набавка на компјутери и печатачи

– Едногодишно користење на услуги од авторска агенција

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.