fbpx

Пријавување на дипломски труд

Упатство за изработка на дипломски труд

Студиите на Факултетот студентот ги завршува со изработка и јавна одбрана на дипломски труд од областа на студиите. Насловот на темата ја одобрува предметниот наставник од чија област се изработува дипломската работа, најчесто при запишувањето на VIII семестар (т.е. кога освоил најмалку 200 кредити).

По исполнување на условите за дипломирање (мин.31 положен испит и мин. 240 кредити) во Службата за студентски прашања, студентите го поднесуваат дипломскиот труд (во 4 примероци) и потребниот комплет од формулари за дипломирање, најдоцна во рок од 45 dena  по завршувањето на испитната сесија кога го положиле последниот испит.

Студент кој успешно положил најмалку 31 испит и притоа освоил најмалку 240 кредити, со положувањето на дипломскиот испит се стекнува со звањето дипломиран економист на соодветен департман. Дипломата ја потпишува Деканот на Факултетот и Ректорот на Универзитетот. На студентот, покрај дипломата му се издава и Уверение за положени испити.

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.