Наслов на наставниот предмет

Инструменти на државна регулација

Код

 PSM 514

Наставник

Проф. д-р Трајко Славески

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

 • Ја согледаат потребата од регулација во одделни области;
 • Се фокусираат на институциите и методите за регулација;
 • Ја дефинираат улогата на пазарот и државата во областа на социјалното осигурување и заштита

Содржина на предметната програма: 

 1. Пазарот наспроти државата-предности и недостатоци;
 2. Економската теорија за јавните претпријатија и непрофитните организации;
 3. Цели и мерење на резултатите кај јавните претпријатија и непрофитните организации;
 4. Процесот на приватизација-последици од функционирањето на јавниот сектор;
 5. Реформа на претпријатијата во државна сопственост (јавните претпријатија);
 6. Државна регулација на пазарот
 7. Регулаторни институции
 8. Регулација на цените
 9. Регулација на профитната стапка
 10. Улогата на државата во економската транзиција;
 11. Економски основи за интервенција на државата во областа на социјалните дејности;
 12. Социјално осигурување и заштита;
 13. Здравствено осигурување и здравствена заштита ;
 14. Економските аспекти на различните степени на образование.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.