Интернет маркетинг

Наслов на наставниот предмет

Интернет маркетинг

Код

EBU 220

Наставник

Проф. д-р Димитар Јовевски

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет,студентите треба да бидат способни:

·        Да можат да дефинираат и да креираат идеален потрошувач;

·        Да знаат да креираат дигитална маркетинг стратегија;

·        Да знаат да одберат соодветни дигитални канали за комуникација со корисниците;

·        Познавање за како самите да креираат комплетна интернет маркетинг кампања во виртуелниот простор;

·        Разбирање на тоа како купувачот ги користи информациите од интернет и како донесува одлука за купување;

·        Разбирање за местото и улогата на интернет маркетинг комуникациите во планот на маркетинг;

·        Користење на современи алатки и форми при донесување на оперативни и тактички одлуки во врска со интернет маркетингот;

·        Целосна приемена на техники на интернет маркетинг комуникацијата.

Содржина на предметната програма: 

Примената и користењето на дигиталниот маркетинг интернетот во остварување на бизнис целите кај претпријатијта како и развојот на поголемите системи добива е од особена важност во денешното бизнис окружување. Оттука, изучувањето на оваа дисциплина како дел од наставата на студиите од областа на бизнисот е неопходност, со цел на студентите да им се дадат потребните знаења и вештини за нивната успешна партиципација во маркетинг тимовите, како учесници или маркетинг менаџери. Содржината на оваа предметна програма е:

·        Вовед во дигиталниот маркетинг

·        Анализа на дигиталното микро окружување

·        Анализа на дигиталното макро окружување

·        Дигитална маркетинг стратегија

·        Влијанието на дигиталната маркетинг стратегија на маркетинг миксот

·        Маркетинг преку социјални медиуми

·        Креирање на содржина за насочување на потрожувачи

·        Создавање на дигитално искуство за потрошувачите

·        Планирање на дигитални маркетинг камапањи

·        Интегрирани дигитални маркетинг комуникации

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.