fbpx

Наслов на наставниот предмет

Корпоративно управување и теорија на игри

Код

 PSM 512

Наставник

Проф. д-р Љубомир Дракулевски

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

 • Се стекнат со знаење за примена на современите модели на корпоративно управување;
 • Фокусираат на менаџментот, на односите меѓу директорите и сопствениците, меѓу стеикхолдерите битни за определувањена стратегиските насоки;
 • Ја концептуализираат улогата на органите во функција на ефикасно извршување на задачите;
 • Ги идентификуваат на можностите за решавање конфликти;
 • Ги концептуализираат проблемите на игрите;
 • Ги имплементираат принципите и резултатите на игрите;
 • Ги разберат идните хоризонти на менаџментот –општествена одговорност.

Содржина на предметната програма: 

 1. Менаџмент-функции и нивоа на менаџмент;
 2. Ситуационен менаџмент;
 3. Стратегиски менаџмент;
 4. Total Quality Management;
 5. Корпоративна општествена одговорност-концепции, подрачја, еволуција, видови;
 6. Значењето на корпоративното управување;
 7. Одбори на директори-одговорност, организација, носители на функции, оценување и унапредување на ефективноста;
 8. Одбор на директори и планирање;
 9. Одбор на директори и стратегиски менаџмент;
 10. Одбор на директори во групи на компании;
 11. Одбор на директори на странски филијали;
 12. Конфликти и можности за нивна релативизација;
 13. Видови игри и одлучувањето;
 14. Кредибилитет на партнерите;
 15. Игри со преговарање и кооперација-избор на соодветна игра.

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.