Линкови за предавање

Почитувани студенти,

во продолжение се линковите кои треба да ги искористите за да посетувате е-настава на Економскиот факултет – Скопје. Како да ги користите линковите може да видите во упатството на следниов ЛИНК.

Овие линкови се ажурирани на 31 март во 17.15 часот (додаден линк за предметот Спорт и здравје) (од време на време проверувајте ја ова страница за да видете дали ја имате последната верзија на  линковите).

Информациони технологии
ЛИНК: meet.google.com/khg-quwn-rku
Meeting ID: khg-quwn-rku

Регионална и урбана економија
ЛИНК: meet.google.com/gpq-pfzc-ipf
Meeting ID: gpq-pfzc-ipf

Менаџмент на промени
ЛИНК: meet.google.com/dzz-jyzv-rjq
Meeting ID: dzz-jyzv-rjq

Деловно комуницирање
ЛИНК: meet.google.com/esu-fqnw-imb
Meeting ID: esu-fqnw-imb

Локални финансии
ЛИНК: meet.google.com/ggf-soxz-irq
Meeting ID: ggf-soxz-irq

Стратегиски маркетинг
ЛИНК: meet.google.com/mvs-mjon-pab
Meeting ID: mvs-mjon-pab

Меѓународен маркетинг
ЛИНК: meet.google.com/cvj-vpar-yft
Meeting ID: cvj-vpar-yft

Меѓународен менаџмент
ЛИНК: meet.google.com/svd-oaos-uzu
Meeting ID: svd-oaos-uzu

Менаџмент на односи со потрошувачите
ЛИНК: meet.google.com/vyt-vbox-xcu
Meeting ID: vyt-vbox-xcu

Организациско однесување (Александра Јанеска Илиев)
ЛИНК: meet.google.com/mup-hxgp-xgh
Meeting ID: mup-hxgp-xgh

Организациско однесување (Љубомир Драклулевски)
ЛИНК: meet.google.com/mnz-bkbb-bza
Meeting ID: mnz-bkbb-bza

Вовед во економија животна средина (Пеце Недановски)
ЛИНК: meet.google.com/moy-irmo-ant
Meeting ID: moy-irmo-ant

Вовед во економија на животна средина (Борче Треновски)
ЛИНК: meet.google.com/jbd-zhsa-xew
Meeting ID: jbd-zhsa-xew

Менаџмент во осигурување
ЛИНК: meet.google.com/asg-jgrf-kcv
Meeting ID: asg-jgrf-kcv

Менаџмент на набавки/Е-бизнис дистрибутивни канали
ЛИНК: meet.google.com/fqh-sbxs-nnw
Meeting ID: fqh-sbxs-nnw

Теорија на одлучување
ЛИНК: meet.google.com/vxu-fjss-twu
Meeting ID: vxu-fjss-twu

Анализа на временски серии
ЛИНК: meet.google.com/bej-qhik-jrm
Meeting ID: bej-qhik-jrm

Статистика за бизнис и економија (Драган Тевдовски)
ЛИНК: meet.google.com/gdq-bknq-oiy
Meeting ID: gdq-bknq-oiy

Статистика за бизнис и економија (Калина Треневска Благоева)
ЛИНК: meet.google.com/yxj-datr-qua
Meeting ID: yxj-datr-qua

Вежби Статистика за бизнис и економија Надворешна трговија – понеделник 15-17 часот
ЛИНК: meet.google.com/rto-sugx-hba
Meeting ID: meet.google.com/rto-sugx-hba

Вежби Статистика за бизнис и економија Финансиски менаџмент – среда 15-17 часот
ЛИНК: meet.google.com/ers-vxtj-whd
Meeting ID: ers-vxtj-whd

Вежби Статистика за бизнис и економија Маркетинг – понеделник 15-17 часот
ЛИНК: meet.google.com/iwj-eday-ckm
Meeting ID: iwj-eday-ckm

Вежби Статистика за бизнис и економија Е-бизнис – среда 15-17 часот
ЛИНК: meet.google.com/aka-pbqa-bnr
Meeting ID: aka-pbqa-bnr

Вежби Статистика за бизнис и економија Менаџмент – четврток 15-17 часот
ЛИНК: meet.google.com/aqi-ehhr-ocj
Meeting ID: aqi-ehhr-ocj

Вежби Статистика за бизнис и економија Економија – четврток 11-13 часот
ЛИНК: meet.google.com/xyy-bxfm-fzu
Meeting ID: xyy-bxfm-fzu

Вежби Статистика за бизнис и економија Сметководство и ревизија – среда 15-17 часот
ЛИНК: meet.google.com/rwo-udqe-ukr
Meeting ID: rwo-udqe-ukr

Основи на е-бизнис
ЛИНК: meet.google.com/qjx-wnga-omd
Meeting ID: qjx-wnga-omd

Основи на е-бизнис (ВЕЖБИ)
ЛИНК: meet.google.com/fhg-rgqt-ibd
Meeting ID: fhg-rgqt-ibd

Економија на социјалната држава / Политика на социјален развој
ЛИНК: meet.google.com/xeu-ccyh-rbi
Meeting ID: xeu-ccyh-rbi

Економија на трудот/ Економија на работната сила
ЛИНК: meet.google.com/iih-uwop-imj
Meeting ID: iih-uwop-imj

Менаџмент на мал бизнис
ЛИНК: meet.google.com/yks-vxkf-xbt
Meeting ID: yks-vxkf-xbt

Управувачко сметководство 1
ЛИНК: meet.google.com/xkb-qccc-nie
Meeting ID: xkb-qccc-nie

Финансиски пазари и институции
ЛИНК: meet.google.com/yng-ywoq-yxn
Meeting ID: yng-ywoq-yxn

Монетарна економија
ЛИНК: meet.google.com/qyo-nawv-uax
Meeting ID: qyo-nawv-uax

Меѓународна економија
ЛИНК: meet.google.com/uzf-rcgx-vyk
Meeting ID: uzf-rcgx-vyk

Развој на економската мисла
ЛИНК: meet.google.com/rnk-ykix-get
Meeting ID: rnk-ykix-get

Инвестиционен менаџмент
ЛИНК: meet.google.com/bkk-eirp-oqd
Meeting ID: bkk-eirp-oqd

Управувачко сметководство 2
ЛИНК: meet.google.com/vhb-wpqg-icn
Meeting ID: vhb-wpqg-icn

Ревизија
ЛИНК: meet.google.com/nxa-ukab-fxa
Meeting ID: nxa-ukab-fxa

Менаџмент на финансиски институции
ЛИНК: meet.google.com/fbo-foqh-ydb
Meeting ID: fbo-foqh-ydb

Банкарство
ЛИНК: meet.google.com/ffi-wcoo-fgc
Meeting ID: ffi-wcoo-fgc

Менаџмент на бизнис процеси
ЛИНК: meet.google.com/ccc-ftyc-qfk
Meeting ID: ccc-ftyc-qfk

Политика на цени
ЛИНК: meet.google.com/hzj-qwrt-odu
Meeting ID: hzj-qwrt-odu

Државна регулација на бизнисот
ЛИНК: meet.google.com/sfe-fjwe-hdu
Meeting ID: sfe-fjwe-hdu

Интерна ревизија
ЛИНК: meet.google.com/ycx-uewg-xdh
Meeting ID: ycx-uewg-xdh

Анализа на финансиски извештаии
ЛИНК: meet.google.com/cvs-rtec-nto
Meeting ID: cvs-rtec-nto

Хартии од вредност и портфолио менаџмент
ЛИНК: meet.google.com/kmf-grsw-fqt
Meeting ID: kmf-grsw-fqt

Односи со јавноста
ЛИНК: meet.google.com/azs-czdv-vsa
Meeting ID: azs-czdv-vsa

Директен маркетинг
ЛИНК: meet.google.com/quf-crhy-vxm
Meeting ID: quf-crhy-vxm

Мултилатерална трговска регулатива
ЛИНК: meet.google.com/dtp-pvwq-xvi
Meeting ID: dtp-pvwq-xvi

Е-менџмент на односи со потрошувачи
ЛИНК: meet.google.com/dyr-ahcr-xim
Meeting ID: dyr-ahcr-xim

Е-бизнис иновациии
ЛИНК: https://meet.google.com/nsc-qejk-ogm
Meeting ID: nsc-qejk-ogm

Проект менаџмент
ЛИНК: meet.google.com/zwh-opfs-ydq
Meeting ID: zwh-opfs-ydq

Меѓународно финансиско известување
ЛИНК: meet.google.com/zcp-owev-nme
Meeting ID: zcp-owev-nme

Економски системи и глобализација
ЛИНК: meet.google.com/fri-zksu-tfw
Meeting ID: fri-zksu-tfw

Менаџмент на ризик
ЛИНК: meet.google.com/gfs-iiif-jvp
Meeting ID: gfs-iiif-jvp

Менаџмент на перформанси
ЛИНК: meet.google.com/cpw-msid-ufh
Meeting ID: cpw-msid-ufh

Финансиска економетрија
ЛИНК: meet.google.com/jsf-kani-zzn
Meeting ID: jsf-kani-zzn

Финансиска математика
ЛИНК: meet.google.com/kxt-qhmo-iju
Meeting ID: kxt-qhmo-iju

Економија на иновации/ Политика на технолошки развој
ЛИНК: meet.google.com/nra-zsbx-zig
Meeting ID: nra-zsbx-zig

Претприемништво
ЛИНК: meet.google.com/geu-zoke-ini
Meeting ID: geu-zoke-ini

Управување со системите
ЛИНК: meet.google.com/qej-bhqe-qtj
Meeting ID: qej-bhqe-qtj

Сметководствени контролни системи
ЛИНК: meet.google.com/vdx-uomb-tsz
Meeting ID: vdx-uomb-tsz

Економска статистика
ЛИНК: meet.google.com/emm-aojv-mph
Meeting ID: emm-aojv-mph

Интернет маркетинг
ЛИНК: meet.google.com/thz-xkgu-fur
Meeting ID: thz-xkgu-fur

Дизајн и развој на веб
ЛИНК: meet.google.com/bwi-qkjq-jni
Meeting ID: bwi-qkjq-jni

Деловно планирање
ЛИНК: meet.google.com/jur-ndus-brx
Meeting ID: jur-ndus-brx

Стратегиско сметководство на менаџмент
ЛИНК: meet.google.com/acr-gjka-jnq
Meeting ID: acr-gjka-jnq

Единствен пазар на ЕУ
ЛИНК: meet.google.com/puj-jpsm-ehc
Meeting ID: puj-jpsm-ehc

Операциони истражувања – докторски
ЛИНК: meet.google.com/oot-fjcf-apx
Meeting ID: oot-fjcf-apx

Основи на бизнис аналитика
ЛИНК: meet.google.com/yde-uyvf-fvd
Meeting ID: yde-uyvf-fvd

Управување со маркетинг канали
ЛИНК: meet.google.com/oic-spak-vfz
Meeting ID: oic-spak-vfz

Мултилатерален трговски систем
ЛИНК: meet.google.com/hnw-qkor-wgk
Meeting ID: hnw-qkor-wgk

Англиски јазик
ЛИНК: meet.google.com/azm-vgvb-vfw
Meeting ID: azm-vgvb-vfw

Спорт и здравје (среда од 18-19 часот)
ЛИНК: meet.google.com/zai-ymba-ehb
Meeting ID: zai-ymba-ehb

Спорт и здравје (среда од 19-20 часот)
ЛИНК: meet.google.com/dsb-zreq-qox
Meeting ID: dsb-zreq-qox

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.