МБА Менаџмент– втор циклус студии 2017/2018

Цел на студиската програма на втор циклус студии – МБА Менаџмент е да им овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на менаџментот и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката.

За остварување на овие цели студиската програма ги обработува теоретските аспекти на оваа област, фокусирајќи се и на нивната практична примена.

Листа на задолжителни и изборни премети на Втор циклус МБА Менаџмент

 1. Четири задолжителни предметиутврдени со студиската програма според семестари на студирање (максимум 60% од вкупниот број предвидени предмети)
 2. Два изборни предмети утврдени со студиската програма според семестари на студирање ( 30% од вкупниот број предвидени изборни предмети од листата на Економски факултет – Скопје)
 3. Еденизборен предмет (10% од вкупниот број предвидени предмети) од Листата на предмети утврдени од страна на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува студентот да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:

Знаење и разбирање:

 • Ги разбира значењето и содржината на менаџментот, менаџерите и функциите на менаџмент;
 • Покажува знаење за структурирањето, функционирањето и развојот на организацијата, како и важноста на организациската култура и потребата од акцептирањето на организационите промени и организацискиот развој како единствени начини за опстанок на организацијата во современите услови;
 • Ги разбира елементи на стратегиската анализа, избор на соодветна стратегија и проблемите кои се поврзани со спроведување на формулираната стратегија;
 • Демонстрира знаења за современите и напредни концепции за управување со човечките ресурси, како и различни концепти за однесувањето и процесот на мотивација на луѓето во организацијата;
 • Ја разбира улогата на информацијата и информационата технологија во менаџментот во современиот бизнис;
 • Стекнува продлабочени знаења од специфични областа на функционирањето на претпријатијата, како што се: управувањето со финансиските средства во рамките на претпријатието; управување со маркетинг активностите важни за реализација на општата и маркетинг стратегијата на претпријатието; управувањето со малите претпријатија и претприемништвото; и стратегиските и оперативни аспекти на функционирање  во контекст на меѓународниот менаџмент.

Примена на знаењето и разбирањето:

 • Подигнување на нивото на управување и раководење на претпријатијата и развиток на современиот менаџмент;
 • Оспособување и усовршување на стручни кадри – менаџери за решавање на мошне сложените проблеми настанати со измените на состојбите во претпријатијата и окружувањето;
 • Оспособување и изградување на менаџери од современ профил: претприемчиви, подготвени да преземаат акции, но и ризици кои се поврзани со секоја иницијатива, флексибилни, решителни и храбри личности;
 • Создавање менаџери со нови погледи и начин на размислување, развивање на способности за предвидување на иднината и прифаќање на предизвиците и можностите кои ги нуди бизнисот во 21 век;

Способност за проценка:

 • Способен е да набљудува и идентификува важни состојби и трендови во интерното и екстерното окружување на претпријатието, да анализира и синтетизира и извлекува заклучоци за анализираните состојби и појави.
 • Развивање и унапредување на способности за тимска работа, способност за лидерство и комуникација применливи во различни претпријатија и ситуации;
 • Способен е да ги идентификува информационите потреби и  да  управува со информациите и знаењето во организациите со цел унапредување на ефикасноста и ефективноста во работењето и создавање на конкурентски предности.

Комуникациски вештини

 1. Способен и да комуницира со идеи и да се усогласува во тимска работа;
 2. Способен е за проценување и презентирање информации врз основа на добиените резултати.

Вештини на учење:

 • Способен е за успешно совладување на теоретските концепции, да аплицира техники и методологии во специфични научни подрачја и да ги идентификуваат потребите за натамошно надградување на стекнатото знаење;
 • Поседува способност да партиципира во групни дискусии, критички да анализира теоретски и практични аспекти од работењето на претпријатијата, да изработува и да ги презентира изработените проекти;
 • Способен е знаењето да го изрази преку одговарање на различни типови прашања и да анализира конкретни студии на случај од бизнис практиката.

Квалификација која се стекнува:

Магистер по организациони науки и управување (менаџмент) од областа на МБА Менаџмент

Семестар   1
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
MGT 510 Менаџмент 40 7,00 Леонид Наков
MGT 511 Стратегиски менаџмент 40 7,00 Љубомир Дракулевски

Семестар   2
Шифра Предмет Часови Кредити Предавачи
MGT 513 Финансиски менаџмент 40 7,00 Сашо Арсов
MBA Магистерски труд 40 16,00
Семестар 1( летен)
Код Предмет Часови Кредити Предавачи
MGT 518 Организациско однесување 40 7,00 Љубомир Дракулевски
MGT 512 Маркетинг менаџмент 40 7,00 Анита Циунова-Шулеска
MGT 514 Менаџмент информациони системи 40 7,00 Никола Левков
MGT 520 Менаџмент на промени 40 7,00 Леонид Наков
SHR 510 Стратегиски менаџмент на човечки ресурси 40 7,00 Љупчо Ефтиомов
MBA-UKIM Изборен предмет од Листа на УКИМ 2,00
Семестер 2( зимски)
Код Предмет Часови Кредити Предавачи
MGT 519 Нови можности и претприемништво 40 7,00 Стојан Дебарлиев
MGT 515 Менаџмент на мал бизнис 40 7,00 Александра Јанеска-Илиев
MGT 517 Меѓународен менаџмент 40 7,00 Љубомир Дракулевски
SHR 580 Теорија на организација 40 7,00 Кирил Постолов
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.