Канцеларија за меѓународна соработка

Центар за кариера / Канцеларија за меѓународна соработка

Центарот за кариера основан во рамки на Факултетот во април 2010 година, согласно Правилникот и процедурите кои го регулираат неговото работење воедно функционира и како Канцеларија за меѓународна соработка на Економскиот факултет-Скопје, Универзитет Св. „Кирил и Методиј“ во Скопје. 

Мобилност на студенти и наставен кадар

Студентите и вработените на Факултетот имаат можност да реализираат мобилност во рамки на програмите Erasmus+ Programme и CEEPUS.

Повеќе информации за Erasmus+ мобилноста има на следните линкови:

Процедури за мобилност на студенти и наставен кадар

Размена на студенти 

Размена на наставен кадар

Канцеларија за меѓународна соработка – контакт информации :

м-р Маријана Цветковска (Советник за меѓународна соработка)

е-mail: marijanasekulovska@eccf.ukim.edu.mk

Проф. д-р Елена Наумовска, PhD (Еразмус Координатор)

e-mail: erasmus@eccf.ukim.edu.mk

Проф. д-р Мијалче Санта (Продекан за наука и  меѓународна соработка)

е-mail: mijalche.santa@eccf.ukim.edu.mk

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.