Пензионирани професори

ИмеЗвањеПредметиДатум на пензионирање
Анческа – Стевановиќ Љиљанавиш предавачАнглиски јазик за економисти 1 и 230. 9.2004
Атанасовски д-р Живкоредовен професорЈавни финансии и Царинска политика14.9.2010
Блажеска д-р Олгицаредовен професорЕкономика на претпријатиe и Деловна етика14. 9.2010
Бојаџиоски д-р Димитар редовен професорЕкономика на претпријатие, Менаџмент на човечки ресурси и Производствен менаџмент14.09.2012
Георгиев д-р Ангелредовен професорОпштествено-економско и политичко уредување на СФРЈ, Применета економија на СФРЈ, Применета економија, Основи на применета економија и Односно-применета економија30.9.2003
Градишка Теменугова д-р Олга редовен професорМикроекономија и Маркетинг политика на цени14.09.2011
Граматиков д-р Димитарредовен професорУправување со производот и Стратегиски маркетинг 14.09.2011
Дамев д-р Огнен редовен професорЕкономска географија30. 9.2005
Димитровски д-р Методијавонреден професорОдбрани технолошки процеси и Познавање на стоките30.9.1986
Дорева д-р Еленаредовен професорАграрна политика и Економика на аграрот30.9.2007
Јосифовски д-р Илијаредовен професорСоциологија со самоуправен социјализам и Основи на марксистичка филозофија31.12.1982
Колоски д-р Златередовен професорМатематика за економисти30.9.2006
Ќурчиев д-р Александарредовен професорСтопанска и демографска статистика30.11.1987
Марковска Махивиш предавачРуски јазик за економисти 1 и 230.9.1997
Момирска - Марјановиќ д-р Мирослававонреден професорЕконометрија и Применета економетрија,30.9.2002
Монев д-р Љубишаредовен професорФранцуски јазик за економисти 1 и 230.9.2000
Наумовска д-р Верарeдовен професорМатематички методи и Менаџмент на е-бизнис 114.09.2014
Недев д-р Блажоредовен професорСметководство на трошоци, Управувачко сметководство и Стратегиско сметководство на менаџментот14.09.2013
Новачевски д-р Димитријаредовен професорПолитичка економија 2 и Основи на економијата30.9.2004
Петковски д-р Владимирредовен професорИндустриска политика и Стратегии на меѓународни економски односи14.09.2011
Пижевски д-р Стојкоредовен професорПраво, стопанско облигационо и трудово трговско право30.9.2000
Плавшиќ д-р Снежанаредовен професорТрговско право и трговски договори31.12.2005
Поповска д-р Златкаредовен професорУправување со системи и Политика на технолошки развој 14.09.2013
Русевски д-р Трајкоредовен професорФинансиско сметководство 1, 2 и 314.9.2009
Секуловска д-р Надаредовен професорМаркетинг истражување, Промоција и Интернет маркетинг14.09.2013
Соколов д-р Панчередовен професорОрганизација на трудот30.9.2000
Станоевски д-р Станоилредовен професорТеорија на билансот и анализа на работењето30.9.2000
Стојановски д-р Митревонреден професорМаркетинг на трговски претпријатија, Меѓународен маркетинг и Економика на внатрешна трговија14.09.2013
Стојков д-р Методијаредовен професорПолитичка економија, Економски доктрини и Развој на економска мисла14.9.2010
Томовски д-р Серафимредовен професорОснови на сметководството30.9.2002
Трпески д-р Љубередовен професорБанкарство и Монетарна економија14.09.2012
Чепујноски д-р Ѓорѓиредовен професорМетоди и анализа-планирање на народното стопанство и Општествено планирање30.9.2002
Шароска д-р Митраредовен професорПолитичка економија 130.9.1991
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.