Пензионирани професори

ИмеЗвањеПредметиДатум на пензионирање
Анческа – Стевановиќ Љиљанавиш предавачАнглиски јазик за економисти 1 и 230. 9.2004
Атанасовски д-р Живкоредовен професор Јавни финансии и Царинска политика14.09.2010
Билбиловска д-р Горданаредовен професор Математика за економисти, input-output анализа и Економска статистика 14.09.2017 
Блажеска д-р Олгицаредовен професор Економика на претпријатиe и Деловна етика 14. 09.2010
Бојаџиоски д-р Димитарредовен професор Економика на претпријатие, Менаџмент на човечки ресурси и Производствен менаџмент14.09.2012
Георгиев д-р Ангелредовен професор Општествено-економско и политичко уредување на СФРЈ, Применета економија на СФРЈ, Применета економија, Основи на применета економија и Односно-применета економија30.09.2003
Ѓорѓијовски д-р Благоја редовен професор Менаџмент информациони системи, Деловно комуницирање и Теорија на одлучување 30.09.2018  
Градишка Теменугова д-р Олга редовен професорМикроекономија и Маркетинг политика на цени14.09.2011
Граматиков д-р Димитарредовен професорУправување со производот и Стратегиски маркетинг 14.09.2011
Дамев д-р Огнен редовен професорЕкономска географија30. 9.2005
Димитровски д-р Методијавонреден професорОдбрани технолошки процеси и Познавање на стоките30.09.1986
Дорева д-р Еленаредовен професор Аграрна политика и Економика на аграрот30.09.2007
Јанев д-р Драге редовен професор Математика за економисти, Осигурување и Финансиска математика 14.09.2017  
Јаневски д-р Љубишаредовен професорОснови на сметководство, Финансиско сметководство и Сметководствени информациони системи 30.09.2018   
Јосифовски д-р Илијаредовен професор Социологија со самоуправен социјализам и Основи на марксистичка филозофија 31.12.1982
Колоски д-р Златередовен професор Математика за економисти30.09.2006
Костовска д-р Љубица редовен професорЕкономски системи и Глобализација и европски економски интеграции 30.09.2018   
Ќурчиев д-р Александарредовен професорСтопанска и демографска статистика30.11.1987
Марковска Махивиш предавачРуски јазик за економисти 1 и 230.09.1997
Момирска - Марјановиќ д-р Мирослававонреден професорЕконометрија и Применета економетрија,30.09.2002
Монев д-р Љубишаредовен професор Француски јазик за економисти 1 и 230.09.2000
Наумовска д-р Верарeдовен професорМатематички методи и Менаџмент на е-бизнис 114.09.2014
Недев д-р Блажоредовен професорСметководство на трошоци, Управувачко сметководство и Стратегиско сметководство на менаџментот14.09.2013
Несторовски д-р Методија редовен професорЕкономија на инвестиции и Инвестиционен менаџмент 30.09.2018   
Николовска д-р Наталија редовен професор Регионална економија и Девизна политика 30.09.2018   
Новачевски д-р Димитријаредовен професор Политичка економија 2 и Основи на економијата30.09.2004
Петковски д-р Владимирредовен професорИндустриска политика и Стратегии на меѓународни економски односи14.09.2011
Петковски д-р Михаил редовен професор Финансиски пазари и институции, Меѓународни финансии и Јавни финансии 30.09.2018   
Петрески д-р ГоцеАкадемик и редовен професорЕкономија на трудот, Економски раст и развој01.09.2020
Пижевски д-р Стојкоредовен професор Право, стопанско облигационо и трудово трговско право30.09.2000
Плавшиќ д-р Снежанаредовен професорТрговско право и трговски договори31.12.2005
Поповска д-р Златкаредовен професорУправување со системи и Политика на технолошки развој 14.09.2013
Ристески д-р Славередовен професор Статистика за бизнис и економија и Демографија 14.09.2017 
Русевски д-р Трајкоредовен професорФинансиско сметководство 1, 2 и 314.9.2009
Секуловска д-р Надаредовен професорМаркетинг истражување, Промоција и Интернет маркетинг14.09.2013
Секуловска-Габер д-р Билјанаредовен професорМеѓународни организации и интеграции и Економска статистика12.06.2016
Соколов д-р Панчередовен професорОрганизација на трудот30.9.2000
Станоевски д-р Станоилредовен професор Теорија на билансот и анализа на работењето 30.09.2000
Стојановски д-р Митревонреден професорМаркетинг на трговски претпријатија, Меѓународен маркетинг и Економика на внатрешна трговија 14.09.2013
Стојков д-р Методијаредовен професор Политичка економија, Економски доктрини и Развој на економска мисла 14.09.2010
Тодосиоска д-р Благородна редовен професор Наука за менаџмент и Економско математички методи и модели 14.09.2017 
Томовски д-р Серафимредовен професорОснови на сметководството30.9.2002
Трпески д-р Љубередовен професор Банкарство и Монетарна економија 14.09.2012
Фити д-р Таки Академик и редовен професор Основи на економијата и Претприемништво 30.09.2018
Христов д-р Ристо редовен професор Социологија за економисти и Политика на социјален развој 14.09.2017
Чепујноски д-р Ѓорѓиредовен професор Методи и анализа-планирање на народното стопанство и Општествено планирање 30.09.2002
Шароска д-р Митраредовен професорПолитичка економија 130.9.1991
Шуклев д-р Бобекредовен професор Менаџмент, Менаџмент на мал бизнис, Деловно планирање и Корпоративно управување 30.09.2016 
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.