Наслов на наставниот предмет

Банкарски менаџмент

Код

 FIN 410

Наставник

Проф. д-р Горан Петревски

Цели на предметната програма (компетенции):

 

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

1.Студентите треба да ги анализираат перформансите на банките врз основа на финансиските извештаи (билансот на состојба и билансот на успех),

2.Студентите треба да се здобијат со знаења од областа на кредитните, депозитните и вонбилансните активности на банките,

3.Студентите треба да се оспособат за примена на современите методи и техники за одредување на цената на депозитите и кредитите, за управување со ликвидноста, за инвестирање во хартии од вредност итн.,

4.Студентите треба да стекнат знаења за најважните видови банакрски ризици, како и за начините со кои банките се справуваат со нив,

Содржина на предметната програма: 

· Финансиски извештаи на банките

· Финансиски индикатори на банките

· Кредитна анализа и кредитни процедури

· Управување со средствата и обврските

· Инвестирање во хартии од вредност

· Управување со ликвидноста

· Недепозитни извори на средства

· Капиталот и банкарскиет ризици

· Базелска спогодба за адекватност на капиталот.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.