Дизајн и развој на веб

Наслов на наставниот предмет

Дизајн и развој на веб

Код

EBU330

Наставник

доц. д-рМартин Михајлов

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет,студентите треба да

бидат способни:

·       ги разбираат и применуваат основите поими и правила за дизајн и развој на веб;

·       работат со основните алатки за креирање на веб содржини;

·       ги употребуваат најновите технологии и трендови при изработката на веб решенија;

·        изработат веб сајт.

Содржина на предметната програма:

Основи  на  веб  дизајн  и  развој.  Веб  процес.  Планирање.  Информациска архитектура.  Навигациони  системи.  Веб  содржини.  Принципи  на  дизајн. Типографија. Распределба на содржини. Грид. Пребарување. Објавување и оддржување.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.