Наслов на наставниот предмет

ЕРП системи

Код

EBU 410

Наставник

Проф. д-р Калина Треневска Благоева

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни:                                                    

· да ги разберат и дискутираат главните карактеристики на ЕРП (ERP- Enterprise Resource Planning) системот;

· да развијат оправдување за имплементација на ЕРП во македонските компании и да направат успешна презентација за тоа;

· да го разберат и координираат процесот на имплементација на ЕРП во организациите;

· да работат со основните модули во избран софтвер.

Содржина на предметната програма: 

Суштинска фаза во електронскиот бизнис е дигитализација на бизнис процесите vo организациite и нивните односи со партнерите и купувaчите. Низ предметот ЕРП системи, студентите ќе научат како да целосно имплементираат систем за планирање на ресурсите во претпријатијата (ЕРП систем), односно ситем кој ги обединува сите функции и департмани, сите деловни процеси во претпријатијата. Теми кои ќе се презентираат и дискутираат подетално се: карактеристиките на ЕРП системите, оправдување на потребата за имплементација на ERP, чекори и фактори кои треба да се земат предвид за успешно користење на ERP, фазите на животниот (работниот) циклус на еден ЕРП систем, најважните и најчесто користени модули и на крај имплементација на ЕРП. Понатаму како дел од вежбите студентите ќе работат на конкретен софтверски пакет.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.