fbpx

Наслов на наставниот предмет

Инвестиционен менаџмент

Код

МЕ 519

Наставник

Проф. д-р Сашо Арсов

Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

·         Да стекнат пошироко знаење за економските теории на инвестициите и нивната поврзаност со монетарните агрегати, штедењето и развојот 

·         Да ги изучат методолошките инструменти за подготовка на анлиза на изворите на инвестиците и подготовката на инвестицоните биланси 

·         Да се оспособат за подготовка на макроекономсии анализи и проекци  на инвестициите 

·         Да се стекне теоретско и методолошко знаење за оценка на економската ефикасност на инвестиционите проекти.

Содржина на предметната програма:

  1. Инвестициите како аналитичка економска теорија – аналитичка вредност во макроекономската анализа на развојот. Инвестициите како методолошки инструментариум во економската анализа. 
  2. Мотиви и детерминанти на инвестирањето. Теории за обемот и динами нкатаа инвестициите (класична теорија, теорија на акцелераторите, теории на рационални очекувања, Тобиновата теорија, мотивите за инвестирање во менаџерските теории).
  3. Инвестициите и растот – инвестиционите функции.
  4. Извори на финансирањето на инвестициите (основни и дополнителни домашни и странски, оптимизација на трошокот на инвестираните средства). 
  5. Странски директни инвестиции – современи процеси, детерминанти, развојни ефекти и политики.
  6. Инвестиционен биланс, капитална сметка, биланс на меѓународната инвестициона позиција на земјата.  
  7. Оцена на економската ефективност на инвестициите. Капитални коефициенти – методолошки и апликативни аспекти.
  8. Benefit-Cost анализа при вреднување проекти од поширокот општествено значење (развојни, инфраструктурни и проекти од јавниот сектор).
  9. Country risk и инвестиционата клима.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.