Корпоративно финансиско известување

Наслов на наставниот предмет

Корпоративно финансиско известување

Код

 ACC 330

Наставник

Проф. д-р Атанаско Атанасовски

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни за:

 • Разбирање на основните концепти, принципи и барања на меѓународните стандарди за финансиско известување.
 • Евидентирање на најразлични трансакции, сочинување на финансиски извештаи и обелодување на информации во белешките кон финансиските извештаи.
 • Проценување на ефектите од економските и сметководствени настани и трансакции.
 • Разбирање на потребите на корисниците на финансиските извештаи во корпорацијата и надвор од неа.
 • Да го подигнат и изградат своето етичко ниво.

Содржина на предметната програма: 

 1. Регулаторнa и концептуална рамка на финансиското известување.
 2. Презентирање на финансиските извештаи за општа намена
 3. Известување за нетековни материјални средства
 4. Нематеријални средства
 5. Обезвреднување на средствата
 6. Залихи и договори за изградба
 7. Резервирања неизвесни обврски и неизвесни средства
 8. Финансиски средства и обврски
 9. Сметководство за наеми
 10. Сметководство за даноци
 11. Консолидирани финансиски извештаи
 12. Сметководство за придружени ентитети
 13. Заработка по акција
 14. Извештај за паричен тек
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.