Маркетинг истражување

Наслов на наставниот предмет

Маркетинг истражување

Код

 МКТ 410

Наставник

Проф. д-р Николина Паламидовска-Стерјадовска

Цели на предметната програма (компетенции):

·               Стекнување знаења за улогата на маркетинг истражувањето во процесот на донесување маркетинг-одлуки

·               Стекнување знаења за институциите на маркетинг истражување и начинот на нивно организирање

·               Стекнување знаења за одделните фази од процесот на маркетинг истражување

·               Стекнување на знаења и вештини за самостојно спроведување на маркетинг истражувачки проект

·               Стекнување знаење за одделните квалитативни и квантитативни методи за маркетинг истражување

Содржина на предметната програма: 

 

Дел I Вовед во маркетинг истражувањето

Глава 1: Детерминирање на маркетинг истражувањето

Глава 2: Носители на маркетинг истражувањето

 

Дел II Процес на маркетинг истражување

Глава 3: Истражувачки процес

Глава 4: Дефинирање на проблемот

Глава 5: Истражувачки проект

Глава 6: Определување на карактерот на податоците и нивните извори

Глава 7: Методи за собирање податоци

Глава 8: Форми за собирање податоци

Глава 9: Метод на примерок

Глава 10: Обработка и анализа на податоците

Глава 11: Извештај од спроведеното истражување

 

Дел III Применето истражување

Избрани теми

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.