Маркетинг менаџмент

Наслов на наставниот предмет

Маркетинг менаџмент

Код

 МКТ 310

Наставник

Анита Циунова-Шулеска

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата:

1. Студентот треба да биде оспособен да ги примени основните портфолио матрици за анализа на деловното портфолио на претпријатието при избор на стратегијата на ниво на претпријатие

2. Студентот треба да биде оспособен да направи SWOT анализа врз основа на анализа на екстерната и интерната околина на претпријатието

3. Студентот треба да ја дефинира маркетинг-стратегијата и маркетинг-тактиката преку познавање на основните инструменти на маркетинг и концептите на сегментирање, таргетирање и позиционирање

4. Студентот треба да биде оспособен да донесува најдобри одлуки во врска со тоа дали да се применат некои маркетинг-активности преку испитување на финансиските и другите ефекти т.е. последици од тие одлуки

5. Студентот треба да ги разбира основните видови маркетинг-контрола и истите да ги примени во оценката на остварувањето на планираните резултати

Содржина на предметната програма: 

1.     Пристап кон маркетинг менаџментот

2.    Планирање на маркетинг-активностите

3.    Поврзување со купувачите

4.    Градење силни брендови

5.    Пазарна понуда

6.    Испорака на вредност

7.    Комункации во врска со вредноста

8.    Организација на маркетингот

9.    Маркетинг-контрола

 

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.