Менаџмент на бизнис процеси

Наслов на наставниот предмет

Менаџмент на бизнис процеси

Код

 EBU 340

Наставник

Марина Мијоска Белшоска

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни :

–        да ја разберат појмовната определеност, значењето и содржината на менаџментот на бизнис процеси;

–        да ја разберат стратегиската, тактичката и оперативната улога на процесите за создавање вредност во организациите;

–        да го разберат концептот на процесен пристап во организациите;

–        да ги разберат и применуваат основните методи и техники на идентификување (дефинирање), моделирање и анализа на бизнис процесите (квантитативна и квалитативна);

–        да ја разберат појмовната определеност, значењето и содржината на менаџментот на промени при дигитална трансформација на компаниите овозможена преку проекти на промена/редизајн на бизнис процесите и БПМ системи;

–        да ги применуваат стекнатите знаења.

Содржина на предметната програма: 

 • Вовед во менаџментот на бизнис процеси
 • Бизнис процеси – поим, дефиниција, елементи
 • БПМ животен циклус
 • Процесна идентификација
 • Процесна архитектура
 • Основи на моделирање на бизнис процесите
 • Методи и техники на квалитативна и квантитативна анализа на бизнис процесите
 • Стратегии на промена на бизнис процесите
 • Редизајн на бизнис процесите
 • Автоматизација на бизнис процесите и БПМ системи (BPMS – Business Process Management Systems)
 • БПМ зрелост
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.