Методи на макроекономската анализа

Наслов на наставниот предмет

Методи на макроекономската анализа

Код

ECN 440

Наставник

Проф.д-р Сашо Ќосев

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни:

·       Ги владеат општите и теоретските аспекти на економското планирање;

·       Го владеат процесот на изработка на стратегија за економски развој;

·       Ги знаат основните карактеристики на позначајните системи на економското

·       планирање;

·       Ги знаат современите тенденции на економското планирање;

·       Ги владеат методолошките основи на економското планирање; и

·       6. Се оспособат за критична анализа и формирање на сопствено мислење и оценка за економската реалност во Република Македонија, односно, за мерките и инструментите кои ги презема државата за решавање на одделни проблеми на економскиот развој, како и за н ивна примена во економската практика.

Содржина на предметната програма:

Во  суштината  на  содржината  е  да  се  презентираат  теоретски  и  апликативни

сознанија  од  областа  на  економското  планирање  и  неговото  значење  за

управувањето  со  процесот  на  економскиот  развој  во  Република  Македонија.

Основни составни делови на содржината на предметната програма се:

·       Вовед

·       Теоретски пристап кон економското планирање

·       Процес на изработка на стратегија за економски развој

·       Современи тенденции на економското планирање

·       Методолошки основи на економското планирање

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.