Меѓународни финансии

Наслов на наставниот предмет

Меѓународни финансии

Код

FIN 310

Наставник

Горан Петревски

Цели на предметната програма (компетенции):

 

 По изучувањето на овој предмет, студентот треба да:

 1. ги познава организацијата и трансакциите на девизниот пазар,
 2. ги разбере карактеристиките на одделните режими на девизни курсеви,
 3. ја познава современата теорија за формирањето на девизните курсеви,
 4. добие увид во историскито развој на меѓународниот монетарен систем,
 5. ги познава структурата и трансакциите во биланскот на плаќањата,
 6. ги разбере основните карактеристики и функции на валутните деривати.

Содржина на предметната програма: 

 

 1. Девизен пазар
 2. Спот и термински девизни курсеви
 3. Валутен ризик и валутни деривати
 4. Теорија на девизните курсеви
 5. Златен стандард
 6. Бретонвудски монетарен систем
 7. Меѓународен монетарен фонд
 8. Режими на девизни курсеви
 9. Оптимални валутни подрачја
 10. Биланс на меѓународните плаќања
 11. Глобални пазари на капитал
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.