Однесување на потрошувачите

Наслов на наставниот предмет

Однесување на потрошувачите

Код

МКТ 220

Наставник

Проф.д-р Снежана Ристевска-Јовановска

Цели на предметната програма(компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни:

·       да  ги идентификуваат различните аспекти и фактори кои влијаат врз однесувањето на потрошувачите преку анализа на изложената материја.

·       правилно да ги интерпретираат фазите во процесот на донесување на одлука за купува ње при изработката на маркетинг стратегија.

·       да ја познаваат домашната и регулативата на ЕУ во подрачјето на заштита на потрошувачите преку анализа на материјата и друга релевантна литература.

Содржина на предметната програма:

  • Однесување на потрошувачите и маркетингот
  • Типови на потрошувачи и препознавање на потребите
  • Истражувачки методи за анализа на потрошувачкото однесување
  • Психолошки фактори на потрошувачка
  • Социолошки фактори на потрошувачка
  • Преткуповно оценување и купување
  • Потрошувачка, посткуповно однесување и дивестирање
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.