Односи со јавноста

Наслов на наставниот предмет

Односи со јавноста

Код

 МКТ 450

Наставник

Проф. д-р Николина Паламидовска-Стерјадовска

Цели на предметната програма (компетенции):

·       Да ги разберат основните елементи и улогата на односите со јавноста во интегрираните маркетинг комуникации.

·       Да стекнат знаење за историскиот развој на односите со јавноста.

·       Да ги разберат фазите од процесот на односи со јавноста.

·       Да бидат способни да ја идентификуваат целната јавност на организацијата и да креираат соодветна комуникација со таа јавност.

·       Да бидат способни да развијат соодветни тактики на односите со јавноста.

Содржина на предметната програма: 

Глава 1: Вовед во односите со јавноста

Глава 2: Историјата и растот на односите со јавноста

Глава 3: Теоретски основи на односите со јавноста

Глава 4: Комуникација и јавно мислење

Глава 5: Процес на односите со јавноста

5.1. Истражување

5.2. Планирање

5.3. Комуникација

5.4. Евалуација

Глава 6: Целна јавност

6.1. Односи со медиумите

6.2. Односи со вработените

6.3. Односи со заедницата

6.4. Односи со владата

6.5. Односи со потрошувачите

6.6. Меѓународни односи

Глава 7: Тактики на односите со јавноста

Глава 8: Односите со јавноста и социјалните медиуми

Глава 9: Односите со јавноста во услови криза

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.