Операциони истражувања

Наслов на наставниот предмет

Операциони истражувања

Код

MGT395

Наставник

Доц. д-р Виолета Цветкоска

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат спос обни:

·       Да ги користат сопствените стекнати вештини и интуиција за препознавање на суштината на реалните проблеми во различни бизнис ситуации за нивно успшено решавање;

·       Да  формираат соодветни експлицитни модели со вградени експлицитни цели и да ги користат квантитативните техники за изнаоѓање оптимално решение, како и постоптимална/сензитивна анализа при донесувањето одлук и;

·       Да бидат внимателни во врска со вклучувањето на варијабли и нивната дефинираност во рамки на измерливост и да оценат кои податоци се однесуваат за квантифицирање на варијаблите, како и детерминирање на нивната интеракција;

·       Да ги препознаваат ограничувањата во врска со вредностите што можат да ги имаат овие ва ријабли;

·       Да ги идентификуваат алтернативните одлуки што влијат на целите и интеракцијата помеѓу нив, како и да донесуваат оптимални одлуки;

·       Да комуницираат со идеи и да се усогласуваат во тимската работа.

Содржина на предметната програма:

·       Моделски пристап на операционите истражувања

·       Методологија на оптимално одлучување

·       Оптимизација на производство

·       Модели за контрола на залихи

·       Линеарно програмирање

·       Нелинеарно програмирање

·       Целобројно програмирање

·       Динамичко програмирање

·       Повеќекритериумско одлучување

·       Редови на чекање

·       Симулационо моделирање

·       Проектен менаџмент

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.