Проект менаџмент

Наслов на наставниот предмет

Проект менаџмент

Код

 MGT 380

Наставник

Проф. д-р Сашо Арсов, CFA

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни:

 • Да го дефинираат проектот и да ги идентификуваат неговиот опфат и цели преку развивање на проектна спецификација;
 • Да ја дефинираат структурата на проектот како список на неговите составни активности, да ги идентификуваат нивните меѓузависности, времетраење, ресурси и трошоци;
 • Да состават план за управување со ризиците на проектот, како компонента во процесот на управување со проектот;
 • Да умеат да го утврдат минималното потребно време за реализација на проектот преку изработка на гантограм и мрежен дијаграм на проектот;
 • Да користат софтвер MS Project како алатка во процесот на планирање, имплементација и надзор врз проектот, да ги изработуваат различните извештаи за процесот на интерна и екстерна комуникација, како и да ги интерпретираат информациите содржани во нив.

Содржина на предметната програма: 

 1. Дефинирање на проектот и проектниот менаџмент
 2. Проектите и организационата структура на компанијата
 3. Организационо-технолошко структурирање на проектот
 4. Планирање на проектот и времето
 5. Планирање на трошоците
 6. Примена на мрежното планирање во проектниот менаџмент
 7. Примена на софтвер во проектниот менаџмент
 8. Имплементација на проектот, надзор и контрола.
 9. Проектни тимови и улогата на проект-менаџерот
 10. Употреба на софтвер во проектниот менаџмент
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.