Управување со системите

Наслов на наставниот предмет

Управување со системите

Код

ECN 250

Наставник

Проф.д-р Предраг Трпески

Цели на предметната програма(компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат спо собни:

·       да  ги разберат општите законитости на управувањето како универзален феноме н;

·       да ја осознаат корисноста на примената на системскиот пристап и системската динамика во третирањето на практичните економски проблеми;

·       да ги користат информационите повратни кола во процесите на припремање и доне сување одлуки;

·       да ги поврзат сознанијата од интердисциплинарните области во моделирањето на економските процеси;

·       да стекнат сознание за значењето на системската анализа во проектирањето на еконо мските системи;

·       да се оспособат за креативен однос во системското третирање на краткорочните и долгорочни економски појави на микро и макро ниво.

Содржина на предметната програма:

Третирањето на управувањето како универзален феномен дава можност за анализа на законитостите на растот и развојот на економските системи. Теоретските и методолошки основи на оваа анализа овозможуваат знаење за фунционирањерто на системите како динамички, комплексни и адаптивни системи во променливо окружување, знаење за процесите на одлучување врз основа на информационите повратни кола и знаење за проектирање и моделирање на економските процеси на микро и макро ниво.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.