Јавни финансии

Наслов на наставниот предмет

Јавни финансии

Код

 FIN 230

Наставник

Сузана Макрешанска Младеновска

Цели на предметната програма (компетенции):

Основна цел на предметната програма е да ги запознае студентите со основните принципи на јавните финансии, оданочувањето и фискалната политика. По завршувањето на наставата и положувањето на предметот, студентите треба да се способни да:

 • ги идентификуваат пазарните неуспеси и функциите на државата;
 • ги препознаваат екстерналиите и мерките за нивно надминување;
 • разликуваат чисти јавни добра од приватни добра и добра обезбедени од државата;
 • ги разбираат јавните расходи и нивните ефекти врз домаќинствата и бизнис секторот;
 • ги анализираат основните принципи на оданочувањето;
 • ги евалуираат концептите на еднаквост и ефикасност во оданочувањето;
 • ги анализираат инструментите и целите на фискалната политика;
 • ги разбираат фискалните односи помеѓу централната и локалните власти;
 • дискутираат на прашања поврзани со јавните финансии во нашата земја;
 • пишуваат трудови и да прават презентации на теми поврзани со јавните финансии.

Содржина на предметната програма: 

 • Пазарен неуспех и функции на државата
 • Јавни расходи и јавни приходи
 • Принципи на даноците
 • Еднаквост и ефикасност во оданочувањето
 • Фискална политика
 • Буџетски дефицит и јавен долг
 • Фискални односи помеѓу различни нивоа на власт
 • Јавни финансии во Р. Македонија (буџет и јавни расходи, даночен систем, јавен долг)
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.