Наслов на наставниот предмет

Бизнис етика

Код

CFM 517

Наставник

Проф. д-р Леонид Наков

Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

  1. Ги осознаат финансиските етичките теории и пристапи, критички да се оспособат за подготвување и донесување на етични финансиски одлуки,
  2. Ги откријат елементите на финансиската етика и етичките дилеми со кои се судрува менаџментот во деловното одлучување,
  3. Се оспособат за методологијата за анализа на степенот на етичност на финансиските субјекти, низ примена на меѓународните стандарди на бизнис етиката 4. Ги разграничуваат менаџерската од деловната етика, особено во различните фази на процесот на управување со етичкото однесување
  4. Ги разберат кодексот на етика и етичките стандарди, со цел нивно јасно разграничување од легислативната рамка на процесот на одлучување,
  5. Ги идентификуваат обврските на менаџерите и на фирмите во однос на нивната општествена одговорност, според прифатениот концепт на таа одговорност,

    6. Ги идентификуваат современите етични перспективи во деловното однесување

Содржина на предметната програма:

1.                     Карактер и елементи на финансиската етика

2.                     Етичко однесување

3.                     Етичка методологија во финансиските институии

4.                     Менаџирање со пристапите на финансиското етичко однесување

5.                     Содржина на етичките промени во менаџментот со финансиските институции

6.                     Етиката и опшествената одговорност со финансиските институции

7.                     Кодекс на етика

8.                     Перспективи на деловната етика

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.