Наслов на наставниот предмет

Бизнис информациски системи

Код

EBU 560

Наставник

Проф. д-р Сашо Јосимовски

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

· ги разберат и применат методите на развој и на дизајнирање на информациските системи;

· разберат како информациските системи и технологии ги поддржуваат стратегиските цели на компаниите;

· го разберат влијанието на информациските технологии на изборот на бизнис моделот на претпријатието и на развојот на информациските системи;

· ги разберат стратегиите за менаџмент со ИТ проекти;

· ги разберат техниките на процесно моделирање од аспект на развој на информациските системи;

· ги разберат напредните концепти на организација на податоци и нивното менаџирање.

Содржина на предметната програма: 

·         Воведување и компоненти на информациските системи;

·         Информациски системи и технологии за креирање на стратегиска предност;

·         Модели и методи на развој на информациските системи;

·         Развој на информациските системи преку техниките на процесно моделирање;

·         Менаџмент со ИТ проекти;

·         Организација на податоци и нивно менаџирање.

 

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.