Наслов на наставниот предмет

Веб дизајн и развој                         

Код

EBU 330

Наставник

доц. д-р Мартин Михајлов

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни:                                                    

  • ги разбираат и применуваат основите поими и правила за дизајн и      организација на веб;    
  • работат со основните алатки за креирање на веб сајтови;
  • ги употребуваат најновите технологии и трендови при изработката на веб решенија;
  • изработат статички веб сајт.

Содржина на предметната програма: 

Веб процес. Планирање. Информациска архитектура. Навигациони системи. Онлајн содржини. Принципи на дизајн. Типографија. Поставување на веб сајт. Пребарување. Објавување. За совладување на предметната материја, предвидено и обезбедено е користење на специјално опремена компјутерска лабораторија.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.