Наслов на наставниот предмет

Глобални информациски

инфраструктури                             

Код

EBU 540

Наставник

доцент. д-р Мијалче Санта

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни:                                                    

·  ги разберат и идентификуваат клучните фактори за успешен развој и користење на информациски инфраструктури

· и да оценат како можат да се реализираат конкретни планови за имплементација на овие инфраструктури

Содржина на предметната програма: 

Овој предмет го покрива развојот и користењето на големи мрежи чија цел е поддршка на соработката помеќу организации и различни сектори од општеството. Аспекти на овие информациски инфраструктури се техничките, човечките и општествените елементи. Приемри за овие инфраструктури се јвни информациски мрежи на ниво на сектор и национално ниво, отворени електронски пазари, дигитални библиотеи и т.н. Низ овој предмет ќе се презентираат, дискутираат и анализираат различнит димензии на овие мрежи, клучни проблеми поврзани со нивната реализација и користење и клучни истражувачки теми поврзани со нив.

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.