Наслов на наставниот предмет

Демографски методи

Код

 511

Наставник

Проф.д-р Драган Тевдовски

Цели на предметната програма (компетенции):

 1.  ги следат и анализираат демографските трендови на популацијата на земјата или поедини региони.

2.  го анализираат интеракциското влијание помеѓу демографскиот и економскиот развој на земјата.

3.  да ги откриваат и експлицираат поважните структурни промени и контингенти на популацијата.

4.  да вршат прокеции за растот на населението во идниот период.

5.  да предлагаат мерки и политикии за водење на конзистентна, единствена и диференцирана популациона политика во нашата земја.

 

Преку наставната содржина на предметот ќе се настојува да им се помогне на студентите во подоброто спознавање на сите прашања и проблеми поврзани со населението(популацијата) како што се природното движење (наталитет и морталитет), миграциите, структурата и проекциите на популацијата на земјата и сл. На тој начин студентите ќе добијат јасна претстава за значењето на населението преку неговата дихотомна функција (производна и потрошувачка). Истовремено тие ќе можат подобро да го разберат демографскиот развој и неговата поврзаност и присутноста на повратна спрега со економскиот развој на една земја или регион.

Содржина на предметната програма: 

1.Вовед

2.Предмет на демографијата

3.Движење на населението

3.1 Природно движење на населението

3.2 Механичко движење на населението

4.Структури на населението

5.Демографските процеси и нивна употреба

6.Проекција на населениете

7.Популациона политика

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.