Наслов на наставниот предмет

Дизајнирање на бизнис процеси                      

Код

EBU 510

Наставник

Проф. д-р Калина Треневска Благоева

Доц.д-р Марина Мијоскa

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни:

 • Да ја разберат архитектурата на бизнис процесите
 • Да ја разберат архитектурата на бизнис процесите
 • Да ги дефинираат основните концепти и техники на дијаграми кои се користат за моделирање на организациите, процесите и активностите;
 • Да ги разберат методологиите за подобрување и редизајнирање на бизнис процесите;
 • Да бидат запознаени со автоматизацијата на бизнис процесите и апликациите и техниките кои ги подржуваат.

Содржина на предметната програма: 

 • Објаснување на потребата за процесен пристап наспроти функционален пристап при организирањето на бизнис активностите на организациите;
 • Дефинирање на бизнис стратегија, вредносна верига, стартешките теми на Портер и концептот на Treacy и Wiersema, објаснување на критериуми за приоритизација на бизнис процесни промени;
 • Процесна архитектура и процесен менаџмент на организациите – ниво на претпријатие;
 • Опишување на процеси преку дијаграми и типови на дијаграми-БПМН;
 • Менаџирање и мерење на бизнис процеси;
 • Разработка на BPTrends методологијата за редизајнирање на бизнис процесите.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.