Наслов на наставниот предмет

Дистрибуција со методи на продажба

 

Код

МКТ 545

Наставник

Проф. д-р Снежана Ристевска-Јовановска

Цели на предметната програма (компетенции):

 Презентирање на елементите на пазарот и неговите институции од аспект на неговото влијание врз вршењето на прометот; осознавање на факторите кои влијаат врз развојот на трговијата, осознавање на носителите на трговската дејност; осознавање  на прашањата сврзани со трошоците, маржите – рабатот и формирањето на малопродажната цена; формулирање и водење на трговската политика, практично осознавање на техниките на трговското работење: набавното, складишното, продажното и транспортното работење и др.

 

Содржина на предметната програма:

1. Аспекти и фактори за развој на трговија

2. Носители и организациони форми на прометот

3. Трошоци, маржи, рабати и цени

4. Техники на (внатрешното) трговско работење

5. Процесот на продажба и методите на продажба

6. Продажни стратегии и тактики

7. Трговска политика

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.