Наслов на наставниот предмет

ЕВРОПСКО БИЗНИС ОКРУЖУВАЊЕ 

Код

EUS 517

Наставник

Проф. д-р Љубомир Дракулевски

Цели на предметната програма (компетенции):

Предметот треба да овозможи стекнување знаења и разбирање на процесите глобализацијата и нивното влијание врз меѓународниот бизнис, согледување на стратегиите за настап во меѓународниот бизнис, со посебен акцент на промените и последиците од нив во европското бизнис окружување.

  1.          студентите да ги совладаат техниките за анализа на окружувањето во меѓународниот бизнис, и посебно на европскиот бизнис
  2.           да го разберат функционирањето на транснационалните компании и да знаат да ги применат стратегиите за настап во меѓународниот бизнис
  3.         да знаат да ги препознаат претпријатијата во Европа, како и да се способни да го разберат управувањето и организацијата на овие претпијатија, како и да ги препознаваат стратешките чекори што ги преземаат во бизнисот
  4.           да ги совладаат свремените техники на менаџментот што се применуваат, како и
  5.        да ги разберат современите тенденции во развојот на бизнисот

Содржина на предметната програма:

Општо за меѓународниот бизнис, глобализација, мултинационални компании и стратегии на МНК во меѓународниот бизнис, анализа на окружувањето (PEST-LE анализа), градење на стратегии, организација на МНК, специфики на менаџментот и културата во меѓународниот бизнис, европското окружување и бизнисот, европски бизнис организации, управување и организација на претпријатијата во Европа, алтернативни модели на европските претпријатија и современи промени во европскиот бизнис

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.