fbpx

Наслов на наставниот предмет

Економија за менаџери

Код

MO 503

Наставник

Проф. д-р Таки Фити

Проф. д-р Владимир Филиповски

Цели на предметната програма (компетенции):

Студентите да поседуваат знаења за избрани проблеми од микро и макро

економијата                                               

Содржина на предметната програма: 

1.              Пазарна алокација на ресурсите

2.             Индивидуална и пазарна понуда и побарувачка

3.              Урамнотежувањето-чистењето на пазарите

4.              Производна функција

5.             Трошоци на производство

6.             Максимизација на профитот на фирмите

7.             Пазари на фактори на производство

8.             Државата и бизнисот

8.1.  Пазарниот неуспех (market failure)-домени

9.             Асиметричните информации како домен на пазарниот неуспех

9.1. значењето на информациите за функционирањето и урамнотежувањето на пазарите

9.2. информациите како инпут и трошоците за прибирање на информации (придонесот на нобеловецот Xorx Stigler)

9.3. имперфектните информации (придонесите на нобеловците Мирлис, Викри, Акерлоф и Стиглиц)

10.           Асиметричните информации како темелна карактеристика на пазарот на осигурување

10.1.Осигурување на живот и асиметричните информации

10.2.Неживотното осигурување и асиметричните информации

10.3.Неповолното избирање (adverse selection) и моралниот хазард (moral hazard) во осигурување и последиците врз функционирањето на пазарите на осигурување

11.            Државната регулација на пазарите на осигурување-искустватана развиените земји, на одбрани земји во транзиција и поуките за Македонија

11.1.  Signaling

11.2.  Решенија базирани врз репутација

11.3.  Решенија од пазарен тип

11.4.  Плати за ефикасност

11.5.  Решенија базирани врз договори-проблеми на дизајнирање на оптимални договор

         11.6.  Теорија на договори и оптимално дизајнирање на договори                        

12.   Неуспехот на државата (government failure)                                                    

13.    Темелните макроекономски концепти                                                             

       13.1. Бруто домашен производ(БДП)                                                                                

13.2. Вработеност и невработеност                                                           

13.3. Инфлација                                                                                                                      

13.4. Потрошувачката, штедењето и инвестициите                                                     

13.5. Растечкото значење на осигурителните компании на пазарот на капитал  – искуствата на развиените земји, на селектирани земји во транзиција и поуките за Македонија                                                                                                     

14.   Клучните макроекономски политики.                                                                                                               

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.