Наслов на наставниот предмет

Економска анализа за бизнис лидери

Код

CFM 519

Наставник

Проф. д-р Предраг Трпески

Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на овој предмет, кандидатите треба да бидат во можност да:

1.    сфати основните економски проблеми со кои се соочуваат менаџерите на организациите;

2.    препознае карактеристиките на пазарот кои ги ограничуваат активностите на менаџерите;

3.    размислуваат стратешки за тоа како да се зголеми вредноста на организацијата;

4.    ја ценат важноста на вкупното производство на нацијата за остварување на благосостојба на своите граѓани;

5.    сфати основните детерминанти на националниот долгорочен економски раст;

6.    објаснат основните улоги на пазарите на труд, финансиските пазари и пазарите на пари;

7.    разберат основните причини за рецесии;

8.    проценка на владините политики насочени кон намалување на трошоците на макроекономската нестабилност

9.    разбирање, толкување и предвидување на клучните макроекономски показатели во насока на носење на најдобри финансиски одлуки 

Содржина на предметната програма:

 

Mакроекономија

Дел 1: Мерење на економијата

1.                    Понуда и побарувачка

2.                    Мерење на БДП

3.                    Вработеност и инфлација

Дел 2: Економија на долг рок 

4.                    Пазарот на труд и економскиот раст

5.                    Финансиски пазари, штедење и инвестиции

6.                    Пари и инфлација

 Дел 3: Економија на краток рок 

7.                    Агрегатната понуда и побарувачка

8.                    Фискална и монетарна политика

 

Микроекономија

Дел 4: Tеорија на потрошувачите

9.                    Ограничувања, потреби и побарувачка

10.                 Апликации Дел 5: Анализа на побарувачката и понудата 

11.                 Еластичност

12.                 Ефикасност на пазарот

13.                 Апликации

Дел 6: Теорија на производители

14.             Организирање на производство

15.  Производство и трошоци

Дел 7: Структура на пазарот

16.  Конкурентни пазари

17.  Пазарна моќ

Стратегијата на конкурентност

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.