Екстерно известување

Наслов на наставниот предмет

Екстерно известување

Код

 511

Наставник

Проф. д-р Атанаско Атанасовски

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни за:

 • Подготовка на целосен сет на финансиски извештаи според барањата на МСФИ
 • Критичка анализа, оценка и избор на сметководствена политика според МСФИ за најзначајните деловни трансакции
 • Подготовка на консолидирани финансиски извештаи и примена на сметководствени методи на целосна консолидација и метод на главнина за вложувања во придружени ентитети .
 • Обелоденување на финансиски информации во белешките кон финансиските извештаи
 • Анализа на финансиската состојба и резултати од информациите презентирани и обелоденети во целосниот сет на финансиски извештаи
 • Оценка на квалитетот на сметководството и финансиското известување преку показатели пресметани врз основа на клучните сметководствени категории и позиции од финансиските извештаи

Содржина на предметната програма: 

 1. Регулаторнa и концептуална рамка на финансиското известување;
 2. Презентација на целосен сет на финансиски извештаи согласно барањата на МСФИ;
 3. Сметководство за нетековните материјални средства;
 4. Нематеријални средства;
 5. Обезвреднување на средствата;
 6. Залихи и договори за изградба;
 7. Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства;
 8. Сметководство за финансиски инструменти;
 9. Сметководство за наеми;
 10. Сметководство за даноци;
 11. Консолидирани финансиски извештаи;
 12. Сметководство за придружени ентитети;
 13. Заработка по акција;
 14. Анализа на финансиските извештаи подготвени според барањата на МСФИ;
 15. Извештаи за парични текови;
 16. Анализа на квалитетот на сметководството и известувањето.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.