Наслов на наставниот предмет

Е-бизнис модели во осигурување

Код

MO 507

Наставник

Проф. д-р Сашо Јосимовски

Проф. д-р Благоја Горѓијоски

Цели на предметната програма (компетенции):

Студентите да поседуваат знаења и вештини за користење на информациските

технологии во осигурување                                                                                                                               

Содржина на предметната програма: 

1. Информациски технологии: концепти и насоки на развој

2. Примена на информациските технологии во менаџментот и финансиското работење                                                                  

3. Компјутерски апликации за менаџерско одлучување и финансиска анализа и планирање                                                                       

4. Решавање на деловни проблеми од осигуруваwето со Excel

5. Користење на бази на податоци                                                

6.  Основни концепти, дефиниции и окружувањето на е-бизнисот и е- комерцијата.                                                                

7.  Е-бизнисот во осигурување                                                                    

7.1. Класификација на е-бизнис моделите,

7.2. Структура на е-бизнис модели                        

7.3. Пазарни механизми                                                       

7.4. Е-бизнис апликации                                                     

7.5. Бенефициите и ограничувањата за претпријатијата и потрошувачите од примената на електронските форми во осигурување.                                                                                  

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.