Наслов на наставниот предмет

Е-Влада

Код

EBU 520

Наставник

Проф. д-р Калина Треневска Благоева

Доц.д-р Марина Мијоска

Цели на предметната програма (компетенции):

·         Бидат способни да ги разберaт и анализираaт теориите и практиките во рамките на е-влада;

·         Бидат способни да го разберaт и опишaт користењето на информациско-комуникациските технологии во владините институции и јавната администрација;

·         Бидат способни критички да ја анализираат релацијата помеѓу е-владините теории и практики и да можат да го оценуваат степенот на квалитет на услугите во рамките на е-влада;

·         Бидат способни да ги опишат на научна основа различните користења на информациско-комуникациските технологии од страна на граѓаните од демографска, меѓународна и повеќе-културна перспектива;

Содржина на предметната програма: 

·         Е-влада: дефиниции, развој и функции

·         Модели на е-влада

·         Методи за менаџмент со е–владини системи

·         Хоризонтална процесна интеграција во е-влада

·         Менаџирање со јавни податоци

·         Животниот циклус на системот за е-влада

·         Анализа на најдобри практики во Европа и Светот

·         Мерење на нивото на квалитет на услугите во рамките на е-влада

·         Е-влада апликации: бенефити за граѓаните и за бизнисите

 

 

 

 

 

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.