fbpx

Наслов на наставниот предмет

Избрани проблеми од микроекономија и макроекономија

Код

 STM 5999.3

Наставник

Академик Таки Фити

Цели на предметната програма (компетенции):

 По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

1. ги разбираат и применуваат концептите и методите на современата микроекономска анализа на пазарните структури

2. да ги разбираат ограничувањата во саморегулацијата на пазарите и потребата од државна интервенција кај пазарните неуспеси

3. да ја осознаат содржината на основните макроекономски агрегати и методите за нивна пресметка

4. да ги разбираат и оценуваат целите, инструментите и моделите за водење на клучните макроекономски политики: фискалната и монетарната политика

5. да ги осознаат главните дилемии контроверзи околу кои се водат дебати помеѓу различните школи на макроекономијата.

Содржина на предметната програма: 

1.Пазарна алокација на ресурсите

2.Урамнотежување-чистење на пазарите

3.Трите големи пазари: пазарот на добра и услуги, пазарот на труди пазарот на капитал-взаемна зависност и упатеност

4.Пазарен неуспех (market failure)

5.Асиметрични информации како домен на пазарниот неуспех

•значењето на информациите за функционирањето иурамнотежувашето на пазарите

•информациите како инпут и трошоците за прибирање наинформации (придонесот на нобеловецот Џорџ Стиглер)

•перфектните информации и урамнотежувањето на пазарите

•инперфектните, асиметричните информации (придонесите нанобеловците Мирлис, Викри, Акерлоф и Стиглиц)

6.Асиметрични информации како темелна карактеристика напазарот на осигурување

•Осигурување на живот и асиметрични информации

•Осигурување на имот и асиметрични информации

•Неповолното избирање (adverse selection) и морален хазард(moral hazard) во осигурувањето и последици врз функцио-нирањето на пазарите на осигурување

7.Државна регулација на пазарите на осигурување-искуства наразвиените земји, на одбрани земји во транзиција и поуките заМакедонија

8.Неуспехот на државата (government failure)

9.Потрошувачка, штедење и инвестиции

• Функција на потрошувачката и функција на штедењето

• Штедење и инвестиции

• Врски и заемна зависност на инвестициите и пазарот накапитал

• Растечко значење на осигурителните компании на пазарот накапитал-искуствата на развиените земји, на селектираниземји во транзиција и поуките за Македонија

10. Клучни макроекономски политики

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.