Наслов на наставниот предмет

Интернет маркетинг апликации и

алатки                                  

Код

EBU 530

Наставник

доц. д-р Димитар Јовевски

 

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на овој предмет студентите ќе можат и ќе имаат познавање како да ги користат различните маркетинг алатки кои им стојат на распологање во интернет просторот. Студентите ќе се стекнат со искуство како да креираат комплетна интернет маркетинг кампања во виртуелниот простор на различните медиуми. Ќе се стекнат со искуство за огласување на социјани мрежи (Фејсбук, Интаграм, Твитер), како да ја користат рекламната платформа на Google, што е тоа ремаркетирање како и основни познавања за оптимализирање на веб страни. Покрај ова студентите ќе научат како да се користи аналитика, како се генерираат извештаи, како и следење на интернет огласувањето.

Содржина на предметната програма: 

·поим и основи на интернет маркетинг,

· традиционални маркетинг комуникациски активности,

·интернет маркетинг стратегија,

·еволуција на интернет маркетинг миксот,

· интернет маркетинг комуникација со потрошувачи и клиенти преку различни медиуми,

· интернет маркетинг алатки за огласување и следење на интернет маркетинг кампањи.

· основи на маркетинг оптимизација

· креирање на интернет маркетинг кампањи

· аналитика и извештаи

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.