Наслов на наставниот предмет

Интернет маркетинг

Код

5411

Наставник

доц. д-р Димитар Јовевски

Цели на предметната програма (компетенции):

1.       Да го разбере концептот на еко-системот на интернет маркетингот

2.       Разбирање на тоа како купувачот ги користи информациите и како донесува одлука за купување.

3.       Студентот мора да ги разбере стратегиите на интернет маркетинг..

4.       Да ги разбере местото и улогата на интернет огласувањето вo планот на маркетинг.

5.       Да ги користи резултатите од стратегиските маркетинг одлуки при донесување на оперативни и тактички одлуки во врска со комуникациите.

6.       Студентот треба да знае како да ги примени инструментите на интернет маркетинг.

 

Содржина на предметната програма:

1.       Е – планирање

2.       Интернет макро окружување

3.       Интернет микро окружување

4.       Развивање на интернет маркетинг стратегијата

5.       Интернет маркетинг микс

6.       Е – потрошувачи

7.       Интернет сообраќајот

8.       Релациски е-маркетинг

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.