fbpx

Наслов на наставниот предмет

Корпоративно управување

Код

 520

Наставник

Проф. д-р-Љубомир Дракулевски

Цели на предметната програма (компетенции):

 По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

1. Да ги формулираат теориските основина корпоративното управување,

2.Да го осознаат функционирањето и организацијата на одборот на директорите во корпорациите во современиот свет,

3.Да ги утврдат условите за редизајнирање на улогата на одборот на директори,

4.Да ја разберат методологијата за рангирање на корпоративното управување,

5.Да развијат способности за оценување на ефективноста на одборот на директори,

6.Да ги разберат основните разлики помеѓу корпоративното управување и менаџментот.

Содржина на предметната програма: 

1.Карактерот на корпоративното управување

2.Редизајнирање на одборот на директори

3.Вредностите на одборот на директори

4.Организација на одборот на директори

5.Оценување на ефективноста на одборот на директори

6.Главниот извршен директор и директорите во одборот

7.Улогата на претседателот наодборот на директори

8.Рангирање на корпоративното управување

9.Оценување на корпоративното управување

10.Корпоративното управување и менаџментот

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.