Маркетинг менаџмент

Наслов на наставниот предмет

Маркетинг менаџмент

Код

 МКТ 546

Наставник

Анита Циунова-Шулеска

Цели на предметната програма (компетенции):

По завршувањето на наставата:

1. Студентот треба да биде оспособен да направи анализа на пазарот со цел креирање вредност за купувачите.

3. Студентот треба да донесе најдобри маркетинг-одлуки имајќи ја предвид поврзаноста на задоволството на купувачите со стапката на задржување на купувачите.

4. Студентот треба да знае да ја пресмета вредностa на купувачот за претпријатието во текот на периодот на лојаност кон брендот (CLTV).

5. Студентот треба да знае да ги пресмета показателите за успешноста во маркетинг-работењето.

6. Студентот треба да знае како се изработува маркетинг-план и како се мерат резултатите од имплементираната маркетинг-стратегија.

Содржина на предметната програма: 

1.         Пазарна ориентација и резултати

2.        Пазарен потенцијал, понарувачка и пазарен удел

3.        Анализа на купувачите и креирање вредност

4.        Сегментирање на пазарот и стратегии на сегментирање на пазарот

5.        Анализа на конкуренти и извор на конкурентска предност

6.        Позиционирање на производ и стратегии на бренд

7.        Цени и ценовни стратегии

8.        Маркетинг-канали и е-маркетинг

9.        Маркетинг-комуникации и реакција од купувачите

10.     Стратегиско маркетинг-планирање

11.      Маркетинг-план и резултати

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.